Η συνάντηση του Οσίου Ίωσηφ του Γεροντογιάννης με το Όσιο Παρθένιο και Ευμένιο

Αφηγείτε ο Ἁγιορείτη Μοναχοῦ Δαμασκηνός: «Εἰς τὴν παρά τους Καλούς Λιμένας ἐπαρχίαν Μεσαράς Κρήτης ὑπάρχει ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Κουδουμά της ὁποίας Ἡγούμενος ἦτο ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ Γεροντογιάννη ὁ περι βόητος ἐπ’ ἀρετῇ καί ἁγιότητι βίου Παρθένιος, τοῦ ὁποίου τὰ ὀστᾶ ἐτίμησεν ὁ Θεός ἀρρήτῳ εὐωδίᾳ καθώς μοί εἶπεν ὁ μακαρίτης Ιερο διάκονος ἀπὸ τὸ κελλίον «Αγιος Αντώνιος » ὅστις τότε ἦτο τοῦ Βασιλείου Μητροπολίτου Κρήτης Διάκονος, ὑπό τήν κλήσιν Στέφανος και ἔκαμεν τήν ἀνακομιδήν μετά τοῦ Μητροπολίτου Βασιλείου. Οὗτος ὁ Παρθένιος θελήσας ποτέ νὰ ὑπάγῃ εἰς ἐπίσκεψιν τοῦ Γεροντογιάννη παρέλαβεν μεθ ἑαυτοῦ καί τινας Μοναχούς τῆς Μονῆς του καὶ ἥψατο (=άγγιξε, ἔβαλε μπρός) τῆς ὁδοῦ. Σημειωτέον ἐνταῦθα ότι το διάστημα τῆς ὁδοῦ ἀπὸ Κουδουμά ἕως τοῦ Καψά, τῆς Μονῆς του Γεροντογιάννη, εἶναι περίπου τριῶν ἡμερῶν πορεία. Ὅταν, λοιπόν, ὁ Παρθένιος μετὰ τῆς συνοδείας του εὑρέθη ἄνωθεν τοῦ χωρίου Μάλαις εἰς τοποθεσίαν καλουμένην «Χρυσαφοῦ ὁ πόρος», τοῦ ὁποίου η θεωρία είναι καταπληκτική, διότι ἀπέναντι ὑψοῦται ἡ Δίκτη (ὄρος 2500 περίπου μέτρων) θεωρούσι (φρίττω διηγούμενος τὴν ὑπόθεση δίκην ἀετοῦ ἐν τῷ ἀέρι ἱπτάμενον τόν Γεροντογιάννην. Καί προχωρήσαντες ὀλίγον λέγει εἰς ἐξ αὐτῶν τοῖς ἄλλοις. Ματαίως κοπιάζομεν ἀδελφοί, εἰς ἐπίσκεψιν του Γεροντογιάννη, διότι ἐγὼ εἶδον αὐτόν πού ὀλίγου ιπτάμενον εἰς τὸν ἀέρα ως πτηνόν καί παρήλθεν ήμας. Τότε λέγει προς αὐτόν μετ’ αυστηρότητος ο Παρθένιος, Βάδιζε τον δρόμο σου, ἀδελφέ, και σιώπα, και μη νομίζεις πως μόνον ἐσύ έχεις ὀφθαλμούς και βλέπεις.