ΣΥΝΤΟΜΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΗΜΙΤΟΥ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ

Στις 16 Οκτωβρίου, παρουσίᾳ τῶν Don Giuseppe Constantini ὡς έκπροσώπου τοῦ Πατριαρχείου Βενετίας, τοῦ Ἡγουμένου του San Giorgio Maggiore, Norberto Villa, τοῦ μοναχοῦ Paolo Maria Gensori, καί τοῦ συντηρητή Carmelo Grasso ἐκ μέρους τῶν Βενετῶν καί τοῦ Ἡγουμένου Ἀρχιμ. Μακαρίου Σπυριδάκη, τῶν Ἱερομονάχων Ἰλαρίωνος Σταματάκη καί Παρθενίου Καραμανώλη, τοῦ συντηρητή, κ. Νικολάου Σησαμάκη καί τοῦ κ. Φωτίου Βολανάκη, ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμᾶ, ἔγινε ἡ ἀποσφράγιση τοῦ ἱεροῦ λειψάνου.

Το λείψανο βρέθηκε με μεγάλες φθορές, ἐνῶ συντηρεῖ ἀκόμα σέ ἀρκετά σημεῖα δέρμα καί μύες. Δυστυχῶς, λόγῳ τῆς κακοποίησης τοῦ λειψάνου καί τοῦ κλίματος τῆς Βενετίας τό δέρμα, τά ὑφάσματα πού το κάλυπταν καί τά ὑποδήματα τοῦ Ἁγίου ἦταν ἀδύνατο νά ἀπομακρυνθούν χωρίς νά ὑποστοῦν ἀνεπανόρθωτες βλάβες. Ἔτσι, προτιμήθηκε νά μήν ἀπομακρυνθεῖ ὁ Ἅγιος ἀπό τόν χῶρο του καί ἡ Ἱερά Μονή Κουδουμά παράλαβε τα τμήματα πού εἶχαν ἀποκοπεῖ ἀπό τό σῶμα καί μποροῦσαν νά μεταφερθοῦν.

Με σφραγίδα τοῦ Πατριαρχείου Βενετίας καί ἐπίσημο έγγραφο μπροστά σέ ὅλους τούς παρόντες ἔγινε ἀφαίρεση ἀπό τή λάρνακα, διά χειρός τοῦ Don Giuseppe Constantini ὑπεύθυνου του Ufficio Reliquie τοῦ Πατριαρχείου Βενετίας, τῶν δύο τμημάτων τῆς σπασμένης κάρας τοῦ Ἁγίου, τά ὁποῖα δόθηκαν στα δύο Μοναστήρια. Το πρώτο στην Ιερά Μονή Κουδουμά και το δεύτερο στο Μοναστήρι του San Giorgio Maggiore. Κατόπιν αφαιρέθηκε ἕνας σπόνδυλος για τη λειψανοθήκη τοῦ Λατινικοῦ Πατριαρχείου Βενετίας, Στη συνέχεια παραδόθηκαν στον Ηγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμά,ή δεξιά ώμοπλάτη, μέρος ἀπό τό ὕφασμα που κάλυπτε τὸν Ἅγιο, επίσης, σπαράγματα ἀπό τή ζωγραφική ἐπιφάνεια τῆς εἰκονομαχικῆς λάρνακας τοῦ 8ου αἰῶνος πού κάλυπτε τόν Ἅγιο καθώς καί οἱ ἀρχαίες κλειδαριές, ὥστε να συντηρηθούν και να τοποθετηθοῦν σὲ ἀντίγραφο που θα γίνει στην Ιερά Μονή Κουδουμά για να φιλοξενήσει τα λείψανα. Επίσης, παραδόθηκαν ἀποτμήματα ἀπό διάφορα σημεία τοῦ ἀσκητικοῦ σώματος ἐκ μέρους τῆς Ἀδελφότητος του San Giorgio Maggiore,

Την ίδια ώρα, ἐπιτραχήλιο και μοναχικό σχήμα κομποσκοίνι καί Σταυρός τοποθετήθηκαν πάνω στο ιερό σκήνωμα ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμά καί πολύτιμη βενετσιάνικη στόφα, εκ μέρους τῶν ἐκπροσώπων τοῦ Πατριαρχείου Βενετίας. Στο τέλος, τοποθετήθηκε περγαμηνή στην Ελληνική καί Ἰταλική γλώσσα, υπογεγραμμένη ἀπό ὅλους τοὺς παρόντες ἡ ὁποία θὰ πληροφορήσει τους μελλοντικούς ερευνητές,

Ἡ λάρνακα ξανακλείστηκε καί σφραγίστηκε με βουλοκέρι. Στις 17 Οκτωβρίου 2018 ή λάρνακα μέ τό ἱερό σκήνωμα μεταφέρθηκε στα χέρια τῶν μοναχῶν καί ἀπό τίς δύο Ἀδελφότητες και ξανασφραγίστηκε ἐντός τοῦ ἁλταρίου όπου φυλασσόταν. Τὴν ἴδια ἡμέρα, ἡ ἀποστολή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κουδουμά ἀναχώρησε με πλοῖο ἀπό τή Βενετία, τά ἐν λόγῳ Ιερά Λείψανα ἔφθασαν στήν Ἱερά Μητρόπολη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, στις 20 Οκτωβρίου 2018 καί ἀπό ἐκεῖ κατέφθασαν στο Μοναστήρι τοῦ Κουδουμά, ὅπου ἔγινε ἡ ὑποδοχή τους καί ἀκολούθησε Ἱερά Αγρυπνία,