Εκδόσεις

slider_img

2002

Ακολουθίαι των Οσίων Πατέρων Παρθενίου και Ευμενίου Κτιτόρων της εν Κρήτη Ι.Μ Κουδουμά.

slider_img

2015

Ό Καθηγητής Αθανάσιος Παλιούρας όπως τον γνωρίσαμε

slider_img

2015

Γέροντας Αναστάσιος ο Κουδουμιανός

slider_img

2018

Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουδουμά

slider_img

2018

Ο Ιωσήφ Φιλάγρης και τα Αστερούσια

slider_img

-

ΣΎΝΤΟΜΟΣ ΒΙΟΣ και ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΌΣ ΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΟΣΙΩΝ ΠΑΤΈΡΩΝ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΜΕΝΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΚΟΥΔΟΥΜΑ